Team "Avogadro"

Lead - Dmitriy Yakushev

Second - Alexey Marchenko

Vice-skip - Sergey Rogov

 Skip - Yuri Morozov